Algemene voorwaarden www.Digimove.nl

Wij adviseren u bij gebruik van www.Digimove.nl goed kennis te nemen van deze Algemene voorwaarden. Door gebruik te maken van www.Digimove.nl  gaat u akkoord met deze Algemene voorwaarden.

 • Verklaring begrippen
 • Toegestaan gebruik
 • Klantregistratie
 • Aansprakelijkheid
 • Plaatsing woning op Digimove.nl
 • Klantgegevens
 • Eigendomsrecht
 • Klachten
 • Beschikbaarheid
 • Links naar websites en cookies van andere partijen
 • Gebruik van cookies
 • Bezoekgegevens
 • Overige

Verklaring begrippen:
Digimove :       eigenaar van www.Digimove.nl
Bezoeker :        iedereen die www.Digimove.nl bezoekt
Aanbieder :      iedereen die zijn woning aanbiedt op www.Digimove.nl
Makelaar :        geselecteerde makelaars
Koper :             (potentiële) koper van de aangeboden woning

Toegestaan gebruik

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere bezoeker die gebruik maakt van www.Digimove.nl  dan wel van de aangeboden diensten van Digimove. Alle informatie op www.Digimove.nl  is beschermd door de Auteurswet en/of Databankenwet, tenzij wettelijk anders is bepaald. Informatie, producten en/of diensten die via deze website worden verschaft mogen niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, in fotokopie of anderszins zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Digimove.
Het is de bezoeker ook niet toegestaan om (de inhoud van) www.digimove.nl  te gebruiken voor:

 • handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet;
 • handelingen en/of gedragingen in strijd met de openbare orde of goede zeden;

Ingeval van inbreuk op de rechten van intellectueel eigendom of aan voornoemd toegestaan gebruik van www.Digimove.nl en/of haar leveranciers, behoudt Digimove zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen.
U verklaart geen gebruik te (zullen) maken van software of middelen in welke vorm dan ook, die het systeem van Digimove op welke wijze ook, kunnen hinderen, belemmeren of schaden.

Klantenregistratie

Ter uitvoering van haar dienstverlening heeft Digimove van de aanbieder enkele persoonlijke gegevens nodig. De aanbieder wordt bij het invullen van de benodigde gegevens de keuze geboden om al dan niet akkoord te gaan gaat met de Algemene voorwaarden. Indien wel akkoord wordt gegaan, kunnen deze gegevens door de aanbieder nadien nog altijd aangepast worden. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de dienstverlening van Digimove zo optimaal mogelijk te maken.
De  informatie van een aanbieder wordt niet door Digimove gecontroleerd. De aanbieder is zelf verantwoordelijk voor de verstrekte informatie en diens handelen via www.Digimove.nl
www.Digimove.nl  is een passief medium en geeft slechts online weer wat door aanbieder is
ingevoerd. Aan de gegevens op www.Digimove.nl  kan een bezoeker dan ook  géén rechten ontlenen.
Een makelaar en/of aanbieder kan zich verzetten tegen de verwerking van zijn/haar persoonlijke gegevens en besluiten de gevraagde dienstverlening te beëindigen. Indien een aanbieder of makelaar zijn of haar persoonlijke gegevens uit de database van Digimove  wenst te verwijderen, dient een daartoe strekkende vraag per e-mail bericht gestuurd te worden naar: info@digimove.nl.

Aansprakelijkheid

Digimove is op geen enkele wijze betrokken bij de contacten en overeenkomsten tussen aanbieder, makelaar, koper en derden en is op geen enkele wijze aansprakelijk bij geschillen over de kwaliteit, de veiligheid,  het legale karakter, de correctheid van de aanbieding, de handelingsbekwaamheid en beschikkingsbevoegdheid van de aanbieder om te verkopen en de handelingsbekwaamheid en beschikkingsbevoegdheid van de koper om tot koop over te gaan. Digimove kan niet garanderen dat de koper of verkoper daadwerkelijk de transactie zal volbrengen en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het al dan niet tot stand komen van een eventuele koopovereenkomst en voor de wijze van uitvoering daarvan. Aanbieder, koper, en makelaar vrijwaart Digimove  in het geval van meningsverschillen met één of meerdere bezoekers en/of derden voor schadeclaims, vorderingen en schade (daadwerkelijk en mogelijk) van iedere aard, toerekenbaar of niet toerekenbaar, te verwachten en niet te verwachten, bekend en niet bekend, voortkomend uit of in relatie tot het geschil. Digimove is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van een opdracht, behoudens indien men bewijst dat er sprake is van opzet. Digimove is nooit aansprakelijk voor bedrijfsschade en/of gevolgschade.

Plaatsing woning op www.Digimove.nl

Een aanbieder die een woning op  www.digimove.nl  plaatst, verklaart daarmee gerechtigd te zijn om deze woning te mogen verkopen. Een makelaar die reageert op een woning, verklaart gerechtigd te zijn en (mede) namens koper op te treden.
De aanbieder garandeert dat de informatie op de website van www.Digimove.nl
a. juist, nauwkeurig, volledig en/of niet misleidend zal zijn
b. met betrekking tot derden geen inbreuk zal maken op rechten van deze derden
c. geen virussen of andere (computer) programmatuur zal bevatten
De aanbieder vrijwaart Digimove voor aanspraken van derden als gevolg van het niet voldoen aan deze garantie.
Een aanbieder geeft Digimove toestemming en een licentie om de door aanbieder geplaatste foto(‘s), of (een) gedeelte(s) daarvan openbaar te maken en te verveelvoudigen. Deze licentie omvat onder meer, maar niet alleen, het recht om de foto(‘s) of (een) gedeelte(s) daarvan op te slaan in een databank en/of te publiceren op www.Digimove.nl  of via derden.
De aanbieder die foto(’s) plaatst op de www.Digimove.nl  garandeert dat de foto een getrouwe weergave van de werkelijkheid is (d.w.z. de foto is niet gemanipuleerd of is/bevat geen trucage), dat hij door of bij het maken van de foto geen strafbaar feit heeft gepleegd of inbreuk heeft gepleegd op rechten van derden (bijvoorbeeld auteursrecht), en dat het Digimove vrijstaat de foto te publiceren en ter publicatie door te leveren aan derden, zonder daarbij rechten van derden te schenden bijvoorbeeld auteursrecht of portretrecht). De aanbieder vrijwaart Digimove.nl voor alle aanspraken van derden in verband met de publicatie en levering van de foto.

Gegevens aanbieder

De aanbieder geeft Digimove toestemming om de gegevens van de aanbieder en diens aangeboden woning(en) kenbaar te maken bij door Digimove geselecteerde makelaar. De makelaar mag gebruik maken van alle informatie die door de aanbieder op www.Digimove.nl  is geplaatst en mag met aanbieder contact opnemen. Digimove eist van de makelaar inspanning om de privacy van de aanbieder te beschermen.
Digimove.nl is niet betrokken bij een transactie tussen koper en verkoper.
Ook Digimove spant zich naar alle redelijkheid in om deze informatie vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor de doeleinden, zoals hier en in het onderstaande Privacy Statement omschreven.
Digimove.nl is niet aansprakelijk bij technische storingen.

Eigendomsrechten

Alle informatie die vrij beschikbaar is op de website, is eigendom van Digimove en mag behoudens toestemming niet gekopieerd of gepubliceerd worden. Alle intellectuele eigendomsrechten van de website en de aangeboden informatie in de ruimste zin van het woord berusten bij Digimove.

Klachten

Klachten dienen bij voorkeur per email (info@digimove.nl), direct doch binnen een week gemeld te worden aan Digimove.
Berekeningen die op www.Digimove.nl gemaakt kunnen worden zijn uitsluitend indicatief en aan wijziging onderhevig. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Beschikbaarheid

De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen maar Digimove garandeert niet dat de aangeboden informatie en materiaal op www.Digimove.nl  up-to-date, volledig en vrij van virussen zijn. Digimove garandeert niet dat dergelijke fouten en/of gebreken op de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.
Digimove is niet aansprakelijk voor eventuele schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan www.digimove.nl
Partners waar Digimove mee samenwerkt, hanteren eigen privacy voorwaarden. Digimove is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enig handelen of nalaten van deze partners in strijd met privacywet en/of enige regelgeving.
Links naar websites en cookies van andere partijen.
Op www.Digimove.nl staan hyperlinks naar andere websites. Digimove is niet verantwoordelijk voor de inhoud, de plaatsing van cookies of het privacybeleid van deze websites.
Digimove is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via de www.digimove.nl  wordt aangeboden.
De gebruiker vrijwaart Digimove voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de Algemene voorwaarden, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website.

Gebruik van cookies

Op www.Digimove.nl  wordt gebruik gemaakt van cookies om u te identificeren en daarmee de toegang tot de website voor u gemakkelijker te maken. Een cookie is een klein stukje informatie dat in de vorm van een bestand op uw computer wordt opgeslagen. Cookies geven ons inzicht in de wijze waarop de site wordt gebruikt. Door middel van het aanpassen van de instellingen van uw browser kunt u ervoor kiezen om cookies te weigeren. Hierdoor kunt u een aantal functionaliteiten op de site echter niet meer gebruiken. Digimove gebruikt de informatie uit de cookies niet op individueel niveau.

Bezoekgegevens

Op www.Digimove.nl worden bezoekgegevens opgeslagen zodat Digimove haar website verder kan optimaliseren. Deze informatie is algemeen van aard en kan niet herleid worden tot de individuele bezoeker.

Overige

Digimove behoudt zich het recht voor om deze Algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen. Check daarom regelmatig de Algemene voorwaarden voor eventuele aanpassingen.
De Algemene voorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht. Ontstane geschillen tussen Digimove en derden naar aanleiding van de Algemene voorwaarden zullen uitsluitend kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Algemene voorwaarden december 2015